• Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens 
Wilms BVBA
Gettendonkstraat 13, 3980 Tessenderlo
BE0453643462
info@bodem.plus
Tel: 0468 59 68 40
 

Artikel 1. Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Wilms BVBA, met maatschappelijke zetel Gettendonkstraat 13, 3980 Tessenderlo (België), BTW BE0453643462, (hierna 'Wilms BVBA' genoemd) biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen. 

Onderhavige Algemene Voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle artikelen uit het Wilms BVBA assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Wilms BVBA.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. 

Artikel 2. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn in euro uitgedrukt en zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers- of reservatiekosten of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3. Aanbod

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, wordt de klant verzocht vooraf contact op te nemen met Wilms BVBA.

Wilms BVBA is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Wilms BVBA is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, druk- of schrijffouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt.

Artikel 4. Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Wilms BVBA assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de betaling door de klant werd uitgevoerd én door Wilms BVBA werd ontvangen.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 

  • via kredietkaart

  • via bankkaart

  • via overschrijving

Artikel 5. Levering

Wilms BVBA doet alles wat in haar vermogen ligt om levering te voorzien binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de betaling, dit maakt evenwel geen middelenverbintenis uit. De leveringstermijn van 3 weken zal hoe dan ook steeds gerespecteerd worden. Leveringen binnen deze periode van 3 weken worden steeds als tijdig erkend door beide partijen.

De klant is gehouden onmiddellijk na de aankomst der goederen de nodige hulp en materieel ter beschikking te stellen voor een spoedige lossing. Indien hij in gebreke blijft dit te doen, zal Wilms BVBA de er uit voortspruitende bijkomende kosten in rekening brengen.

Wilms BVBA is slechts verplicht op de afgesproken plaats te leveren, voor zover deze op normale wijze bereikbaar is, rekening houdende met de gebruikte vervoermiddelen. Indien dit niet mogelijk is, dan is het Wilms BVBA toegestaan de lossing te doen zo dicht mogelijk bij de afgesproken plaats. In dit geval bevinden de goederen zich op de plaats waar zij gelost werden op risico van de klant.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Wilms BVBA. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.

Artikel 7. Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Wilms BVBA beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling, vanaf de datum van de wanprestatie, van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Wilms BVBA zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 8. Klachten - zichtbare gebreken

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk en uiterlijk binnen de drie werkdagen na levering worden gemeld per aangetekende zending aan de maatschappelijke zetel van Wilms BVBA, op straffe van verval van elk recht.

Elke klacht over een factuur moet schriftelijk, binnen de drie dagen na verzending van de factuur, per aangetekende zending aan de maatschappelijke zetel van Wilms BVBA gemeld worden.

De geleverde goederen die het voorwerp van een klacht uitmaken moeten door de klant aangeroerd bewaard worden, zoals ze waren op het ogenblik van het lossen, totdat Wilms BVBA de gegrondheid van de klacht heeft kunnen onderzoeken, waartoe hij zonder uitstel verplicht is over te gaan.

Ingeval Wilms BVBA de gegrondheid van de ingediende klacht erkent, zal haar verplichting, met uitsluiting van elke andere vergoeding, ertoe beperkt zijn de betwiste materialen te vervangen. Behalve in geval van verborgen gebrek, houdt de verwerking van de materialen altijd de aanvaarding ervan in.

De controle over de geleverde hoeveelheden zal onmiddellijk na levering geschieden door de klant. Behoudens in geval van een op de dag der levering ingediende en als juist erkende klacht, erkennen de partijen de geleverde hoeveelheid als conform.

Artikel 9. Wettelijke garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Elk verborgen gebrek dient ten laatste binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op gebreken die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik of slecht onderhoud. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of slijtageartikelen, zoals niet-limitatief teelaarde, boomschors en compost. Gebreken die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 10. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht aan Wilms BVBA mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Wilms BVBA en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op kosten van de klant terug bezorgen aan Wilms BVBA, Zillekesstraat 13, 3980 Tessenderlo.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking (indien van toepassing), bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd

  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt

  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld goederen in bulk, zoals (niet-limitatief) teelaarde, boomschors en compost

  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten

Artikel 11. Overmacht

In geval van overmacht is Wilms BVBA niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan Wilms BVBA haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en de controle van Wilms BVBA en/of haar partners die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen: ongeval, defect aan het rollend materieel, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, terroristische aanslagen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website van Wilms BVBA, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers (stockbreuk).  

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Wilms BVBA is niet aansprakelijk voor menselijke schade en/of bedrijfs- en/of indirecte- of gevolgschade zoals, maar niet beperkt tot, tijdverlies, emotionele schade, verlies van inkomsten en verlies van een kans, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de verkochte producten.

Wilms BVBA is in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan een computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van de website, of het downloaden van materiaal van de website.

Iedere contractuele of extracontractuele aansprakelijkheid en/of gehoudenheid van Wilms BVBA is steeds beperkt tot het bedrag dat door de klant effectief betaald werd voor de betrokken bestelling, exclusief B.T.W., zonder rekening te houden met de oorzaak en de omvang van de schade.

Artikel 13. Privacy

Wilms BVBA verbindt zich ertoe klantgegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die middels een bestelling afgesloten wordt en om vrijblijvend informatie van Wilms BVBA toe te sturen. 

Wilms BVBA behandelt de klantgegevens als vertrouwelijke informatie en zal die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden, tenzij voor de goede uitvoering van de overeenkomst of indien Wilms BVBA hiervoor wettelijk verplicht wordt. De klantgegevens worden onder andere gebruikt bij het uitvoeren van transacties en bestellingen van producten en diensten van Wilms BVBA, het beheren van het klantendossier, het verwerken van betalingen, het organiseren van verzendingen of leveringen en het afhandelen van retourzendingen. De gegevens worden ook gebruikt worden voor administratieve communicatie: antwoorden op vragen van de klant, verstrekken van productinformatie of het aanleveren van een offerte.

De klant kan haar gegevens in de klantenlijst op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen. De klant kan weigeren dat Wilms BVBA haar gegevens gebruikt om haar informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het adres Gettendonkstraat 13, 3980 Tessenderlo. 

De klant is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord van de klant wordt gecodeerd opgeslagen, Wilms BVBA heeft geen toegang tot het paswoord.

Wilms BVBA respecteert strikt de Belgische wet met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Wilms BVBA wisselt geen gegevens uit buiten de Europese Unie.

Wilms BVBA houdt statistieken bij in het kader van sales en marketing.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@bodem.plus.

Artikel 14. Aantasting geldigheid

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Wilms BVBA om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 15. Wijziging voorwaarden

Wilms BVBA kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 16. Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 17. Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing op alle geschillen. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het kanton Beringen en het arrondissement Hasselt bevoegd.